Theses 

Perioperační ošetřovatelská péče na gynekologickém oddělení – Petra WOLFOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra WOLFOVÁ

Bakalářská práce

Perioperační ošetřovatelská péče na gynekologickém oddělení

Nursing perioperative care on the gynekological section.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče v období před, během a po gynekologické operaci. Gynekologické operace se rozdělují na malé a velké. Jako malé gynekologické operace jsou označovány takové, k jejichž provedení postačuje jeden operatér a hospitalizace pacientky nepřesáhne 24 hodin. Velké operace jsou takové, kdy je nutná přítomnost více operatérů, pacientka je delší dobu pod vlivem anestezie a hospitalizace je delší než 24 hodin. Pro účely této bakalářské práce jsme se zaměřili na perioperační péči o ženy po velké gynekologické operaci. Péče během perioperačního období je nedílnou součástí práce porodní asistentky, neboť obor gynekologie je z velké části oborem chirurgickým. Se stále se zvyšujícím pokrokem techniky a nových operačních metod přibývají také různé druhy operací, které si vyžadují svá specifika v oblasti ošetřovatelské péče. Efektivní perioperační péče je důležitá pro bezproblémovou rekonvalescenci ženy po operaci. K perioperační péči patří nejen ošetřovatelské výkony jako takové, ale i informovanost klientky o průběhu hospitalizace a péče. Perioperační péče je velmi náročná jak pro ženu samotnou, tak pro celý tým, který se na péči podílí. Pro perioperační péči je nezbytná interakce veškerého zdravotnického personálu za účelem zajištění odborné péče dle standardů. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké potřeby pacientky jsou během perioperačního období nejvíce narušeny. Výzkum byl zaměřen na to, jak ženy vnímají perioperační péči a přístup zdravotníků a do jaké míry jsou naplněna jejich očekávání.

Abstract: The bachelor thesis focuses on nursing care before, during and after a gynaecological surgery. Gynaecological surgeries are divided into small and big. Small gynaecological surgeries require only one surgeon and the hospitalization of the patient is shorter than 24 hours. Big surgeries require more surgeons, the patient is under anaesthesia for a longer time and the hospitalization is longer than 24 hours. In this bachelor thesis, we focused on perioperative care in women after a big gynaecological surgery. Care during the preoperative period is an integral part of the work of a birth assistant, as gynaecology is largely a surgical specialisation. With advancing technical progress and development of new surgical methods, various types of surgeries appear with specific requirements for nursing care. Effective perioperative care is important for trouble-free convalescence of women after surgeries. Perioperative care includes both nursing procedures and informing the patient about the hospitalization and care course. Perioperative care is very demanding for the woman herself and for the whole team participating in the care. Interaction of all the medical staff is necessary in perioperative care to provide specialised care according to the standards. The aim of this bachelor thesis was to determine the needs of patients that are affected in the highest extent during perioperative period. The research focused on the way women perceive perioperative period and the approach of health care professionals and the extent these items meet their expectation. The research was performed at a gynaecology-obstetrics department of a hospital, using qualitative assessment in deep interviews. The interviews included 13 open questions. The research group consisted of 8 women after a big gynaecological surgery. The participation in the interview was voluntary. The results of this research were carefully transcribed and analysed using the "pen-paper" method. These results were divided into four categories and further subcategories.

Klíčová slova: Perioperační období, předoperační příprava, intraoperační období, pooperační péče, porodní asistentka.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Drahomíra Filausová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

WOLFOVÁ, Petra. Perioperační ošetřovatelská péče na gynekologickém oddělení. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz