Denisa Veisenpacherová

Bakalářská práce

Využití mikroorganismů při separaci drahých a ušlechtilých kovů z kovonosných odpadů

The Use of Microorganisms for the Separation of Precious and Noble Metals from Metal Wastes
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou využití mikroorganismů při recyklaci vzácných a ušlechtilých kovů z kovonosných odpadů. Jsou zde popsány metody biologických mechanismů vhodných pro odstranění kovů z odpadu. Popisuji zde kovonosné odpady a způsob znovu získání ušlechtilých a vzácných kovu z kovonosných odpadů. Zaměřila jsem se zejména na metody bioloužení u kterých se používají konkrétní kmeny bakterií …více
Abstract:
This work deals with the use of micro-organisms in the recycling of rare and precious metals out of metal-bearing waste. There are described methods of biological mechanisms, suitable for removing metals from waste. I discribed the metal-bearing wastes and method of regaining precious and rare metals. I focused mostly on methods of bioleaching applied under specific strains of bacteria and fungi.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Jaroslav Závada
  • Oponent: Vladislav Blažek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava