Theses 

Bytový dům "ROLF" Luhačovice, dokumentace pro stavební povolení – Lukáš Peniaško

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lukáš Peniaško

Diplomová práce

Bytový dům "ROLF" Luhačovice, dokumentace pro stavební povolení

Apartment Building „ROLF“ Luhačovice, documentation for Building Permit

Anotace: Cílem diplomové práce je zpracovat návrh nového objektu pro hromadné bydlení v kapacitním rozsahu osmnácti bytových jednotek s vytvořením parkovacích kapacit pro obyvatele domu na témže stavebním pozemku. Při tvorbě návrhu do současného zastavěného území města Luhačovice je nutno respektovat skutečnost, že objekt se navrhuje do městské památkové zóny, v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů II. stupně, ve vnitřním lázeňském území. Návrh značně komplikuje hustá síť vedení technické infrastruktury a neúnosnost podloží. Diplomová práce nabízí základní propracovanou variantu řešení novostavby s vyhodnocením ekonomické náročnosti, analyzuje využitelnost území z pohledu současné zastavěnosti, popisuje funkční vazby návrhu a hodnotí vhodnost navrženého materiálově technického řešení. Hlavním účelem této práce je vypracování stavebně architektonického řešení dokumentace pro stavební povolení, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Abstract: The aim of this thesis is to draft a new building for public housing in the capacity range of eighteen residential units with the creation of parking capacity for residents of the house in the same building site. When designing the current built-up area of Luhačovice must respect the fact that the building is proposed within the urban conservation area in the protection zone II of natural medicinal resources. instance, in the inner spa area. Proposal considerably complicates the management of a dense network of technical infrastructure and not reasonably base. The thesis offers a sophisticated variant of the basic solution of the new building, assessing economic performance, analyze the usability of the current structure is built up, describes the functional relationship of the proposal and assess the suitability of the proposed technical solutions for material. The main purpose of this work is to develop solutions to architectural construction documents for building permits, according to Decree No. 499/2006 Coll.

Keywords: Bytový dům, dokumentace pro stavební povolení, hromadné bydlení, Luhačovice, městská památková zóna, ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů, lázeňské území, technická infrastruktura, ekonomická náročnost, stavebně architektonické řešení, vyhláška č. 499/2006 Sb., Apartment house, documentation for building permits, public housing Luhacovice, urban zone, buffer zone of natural medicinal resources, spa areas, technical infrastructure, economic performance, construction and architectural design, Decree No. 499/2006 Coll.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jiří Kalvach
  • Oponent: Zdeněk Kravčík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:33, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz