Kristýna BENÍČKOVÁ

Bachelor's thesis

Vliv urbanizace na hnízdní ekologii ptáků

Effect of urbanization on bird nesting ecology
Anotácia:
Urbanismus působí na ptactvo a jeho hnízdní ekologii mnoha faktory jako je změna klimatu, hluk či znečištění vzduchu a vody. Důležitou otázkou je, jestli záleží na míře urbanismu daného místa a jaký efekt má velikost zástavby na obsazení náhradních hnízdních stanovišť, ptačích budek, zahnízdění jedinců, počet nakladených vajec či na úspěšnost vyvedení mláďat. Neméně důležité je také působení míry urbanizace …viac
Abstract:
Avian population and nesting ecology is affected by many factors of urbanism, such as climate change, noise, air and water polution. An important question is whether the degree of urbanism is crucial for the place and how it affects the occupation of replacement nesting sites, nest boxes, nesting of individuals, the number of laid eggs or the succes rate of fledgelings. Equally important is the effect …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Stanislav Ožana

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENÍČKOVÁ, Kristýna. Vliv urbanizace na hnízdní ekologii ptáků. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta