Theses 

Motivacia a pracovná spokojenost´ zamestnancov – Patrícia Kmeťková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku

Patrícia Kmeťková

Diplomová práce

Motivacia a pracovná spokojenost´ zamestnancov

Motivation and Job Satisfaction of Employees

Anotace: Cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotenie a analýza súčasného stavu motivácie a pracovnej spokojnosti v spoločnosti SHP BOHEMIA, s.r.o pomocou dotazníkového šetrenia. Ďalej sa pomocou regresnej a korelačnej analýzy skúma vzťah medzi mzdovými nákladmi a tržbami a medzi mzdovými nákladmi a pridanou hodnotou v jednotlivých rokoch. Teoretická časť je venovaná základným pojmom z oblasti motivácie, pracovnej spokojnosti, hodnotenia a odmeňovania pracovníkov, zamestnaneckých výhod, ale takisto aj z problematiky regresnej a korelačnej analýzy. Na základe vyhodnotenia dotazníku v praktickej časti boli stanovené návrhy a doporučenia pre zlepšenie problémových oblastí, ktoré by mohli prispieť ku zvýšeniu motivácie a zlepšeniu pracovnej spokojnosti

Abstract: The aim of this dissertation work is to evaluate and analyse the present condition, employee's motivation and their job satisfaction in SHP BOHEMIA Company by the means of questionnaire research.Further, the regression and correlation analysis enables to discover relations between labour costs and revenues, and between labour costs and added values in each of selected years. The theoretical part is focused not only on elementary terms of motivation field, job satisfaction, employee's assessment, remuneration and amenities, but also it describes the terms of the regression and correlation methods. In practical part of the work the questionnaires were reviewed and such suggestions and recommendations to improve problematic field were determined that could help to increase the motivation and job satisfaction.

Klíčová slova: motivácia, pracovná spokojnosť, analýza, dotazník, regresná a korelačná analýza

Keywords: motivation, job satisfaction, analysis, questionnaire, regression and correlation analysis

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Pavlína Křibíková
  • Oponent: Ladislav Kudela

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:57, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz