Bc. Michaela Šedá

Bachelor's thesis

Výživa dětí předškolního věku

Nutrition for children of preschool age
Abstract:
Bakalářská práce shromažďuje základní informace o správné výživě a stravování dětí předškolního věku. Podrobněji se práce zaměřuje na zásady správného stravování, na problém dětské obezity a další zdravotní problémy způsobené špatným stravováním. Prostřednictvím případové studie jídelníčku předškolního dítěte je porovnána teorie správného stravování s realitou v rodině. Na základě zjištěných poznatků …more
Abstract:
The bachelor's thesis collects basic information about right nutrition and eating habits of preschool children. The thesis is focused on manners of proper catering, problem with childish obesity and other medical issues caused by wrong catering. The theory of proper catering is compared with family reality through the case study of diet of preschool children. Based on found results there are derived …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2014
  • Supervisor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training