Bc. Marian Koutný

Master's thesis

Odhad hustoty pravděpodobnosti metodou maximální penalizované věrohodnosti

Maximum penalized likelihood estimation of the probability density
Abstract:
V této práci studujeme odhad hustoty pravděpodobnosti pomocí metody penalizované maximální věrohodnosti. V úvodu práce si zopakujeme pojmy týkající se metody maximální věrohodnosti. Dále zavádíme aparát potřebný k tvorbě penalizující funkce, tj. základy o Hilbertově prostoru, především pak o ortonormálních systémech, neboť jeden z nich, hermitovské funkce, nám poslouží k odhadu výsledné hustoty. Následně …more
Abstract:
In this thesis we study maximum penalized estimation of the probability density. At first we remember the terms concerning maximum likelihood method. Next, we introduce the apparatus necessary for creation of penalizing function, ie the basics about the Hilbert space, especially on orthogonal systems, as one of them, hermite functions will serve us to estimate the density. Then we compute some derivatives …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta