Jana Hederová

Diplomová práce

Hodnocení lomové houževnatosti keramiky pro pancéřování

Evaluation of fracture toughness of ceramics for armor
Anotace:
Diplomová práce byla zaměřena na hodnocení vlastností keramických materiálů používaných pro pancéřování bojové techniky, jmenovitě lomové houževnatosti. Byla využita indentační technika dle Vickerse za využití zevšeobecňujícího vztahu Lianga et al. Nedílnou součástí bylo ověření tvrdosti předmětných typů keramických vzorků. Hodnocení bylo provedeno na třech typech vzorků na bázi Al2O3 dodaných Výzkumným …více
Abstract:
This thesis focused on evaluating the properties of ceramic materials used for armor combat techniques, namely fracture toughness. It has been used technique Vickers indentation using a generalized relationship Liang et al. An integral part of the check in question hardness types of ceramic samples. The evaluation was carried out on three types of samples based on Al2O3 supplied technical Research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Zdeněk Jonšta
  • Oponent: Petra Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava