Marcela Kubíčková

Diplomová práce

Dílčí ověření metody rychlého stanovení vlhkosti půdy elektrickým obvodem pro přesnější predikce povodňových vln

Partial verification of the method for a fast determination of soil moisture by means of an electric circuit for more precise predictions of flood waves
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dílčím ověřením metody rychlého stanovení vlhkosti půdy pomocí měření elektrických veličin v elektrickém obvodu s následným využitím v praxi, například pro přesnější predikce povodňových vln. Teoretická část diplomové práce uvádí základní poznatky z hydrologie, fyziky, elektrochemie, elektrotechniky a charakteristiku lokality měřeného místa. Praktickou částí je vlastní měření …více
Abstract:
The diploma thesis deals with partial verification of the method designed for a rapid determination of soil moisture by measuring electrical quantities in an electrical circuit. The obtained results are determined for subsequent use in practice, for example, for a more accurate prediction of flood waves. The theoretical part of the thesis presents basic knowledge from hydrology, physics, electrochemistry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Jan Thomas
  • Oponent: Michal Podhorányi

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou

Práce na příbuzné téma