Theses 

Terénní výuka v zeměpise na 2. stupni ZŠ ve vztahu k českému RVP – Bc. Jan Kyška

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Kyška

Diplomová práce

Terénní výuka v zeměpise na 2. stupni ZŠ ve vztahu k českému RVP

Fieldwork in geography in lower secondary schools in relation to the Czech FEP

Anotace: Diplomová práce se zabývá terénní výukou v zeměpise a jejími možnostmi v rámci českého zeměpisného vzdělávání, zejména pak na 2. stupni základních škol. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým východiskům výuky v terénu, jejím podobám, principům, cílům, plánování, přednostem a limitům. V další části jsou představeny výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi učiteli zeměpisu základních škol Libereckého kraje. Stěžejní kapitolu tvoří výzkum s cílem komplexního srovnání výuky v terénu s výukou ve třídě, které byly naplánovány a provedeny na Základní škole v Železném Brodě, Školní 700. Nechybí také základní geografická charakteristika přilehlé oblasti, na základě které lze uvažovat o možnostech využití terénní výuky. Hlavním cílem diplomové práce je propojit teoretické předpoklady s výsledky průzkumu mezi učiteli a srovnáním výuky zeměpisu v terénu s výukou ve třídě.

Abstract: The diploma thesis deals with fieldwork in geography teaching and its potential in terms of Czech geographical education, and more specifically, lower secondary schools. The opening sections are devoted to the theoretical background of fieldwork, including its forms, principles, goals, planning, strong and weak points. The next part introduces the results of a questionnaire survey conducted among geography teachers in schools of Liberec region. The essential chapter is based on the research focusing on the complex comparison of fieldwork and standard classroom teaching, which were both designed and executed in the primary school in Železný Brod, Školní 700. There is also a basic geographical characterisation of the surrounding area, which can be used to consider fieldwork opportunities. The main goal of the thesis is to connect the theory with the results of the survey and the comparison of fieldwork with classroom teaching.

Klíčová slova: terénní výuka, výukové metody, organizační formy výuky, geografické vzdělávání, výuka zeměpisu, RVP ZV

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27816 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Kyška, Jan. Terénní výuka v zeměpise na 2. stupni ZŠ ve vztahu k českému RVP. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 14:02, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz