Jan Lesniak

Bakalářská práce

Algoritmy zpracování digitálního obrazu využívající technologii NVIDIA CUDA

Digital Image Processing Algorithms Utilizing NVIDIA CUDA Technology
Anotace:
Tato práce se zabývá akcelerací algoritmů pro zpracování obrazu pomocí technologie NVIDIA CUDA a jejich porovnání s rychlostí zpracování běžným CPU. Popisuje a vysvětluje jednotlivé použité grafické algoritmy jak pro CPU, tak pro GPU s přístupy do globální a sdílené paměti. Výsledkem je srovnání kódů a jejich časů zpracování a vyvození závěrů o užitečnosti technologie NVIDIA CUDA.
Abstract:
This thesis deals with image processing algorithms utilizing NVIDIA CUDA technology and comparison between processing speed of GPU and CPU. There is the description and explanation of used graphics algorithms for CPU and GPU with access to global and shared memory. Comparison of codes and their speed and conclusion of usefulness of NVIDIA CUDA technology is the result of this thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Milan Šurkala
  • Oponent: Karel Mozdřeň

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika