Bc. Radka Smolinská

Bakalářská práce

Porovnání výše rozpočtových investičních nákladů novostavby rodinného domu s věcnou hodnotou řešeného objektu stanovenou dle oceňovacího předpisu

Comparison of the budget investment costs of a new family house with the value of the solved object determined by the valuation regulation
Anotace:
Cílem práce je vymezit základní pojmy používané v oblasti oceňování dle zákona, vymezení pojmů a principů při rozpočtování. V praktické části této práce je stanovena cena pomocí položkového rozpočtu, následně ocenění řešeného rodinného domu dle oceňovacího předpisu a následně porovnání výše těchto rozpočtových investičních nákladů novostavby s věcnou hodnotou řešeného objektu stanovenou dle oceňovacího …více
Abstract:
The aim of the thesis is to define the basic terms used in the area of valuation according to the law, the definition of concepts and principles in budgeting. In the practical part of this thesis is determined the price using itemized budget, then valuation of the solved house according to the valuation regulation and then the comparison of the amount of these investment costs of the new building with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ing. Petr Junga, Ph.D.

Citační záznam

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

Bakalářský studijní program / obor:
Technické znalectví a pojišťovnictví / Technické znalectví a pojišťovnictví