Martin Kavka

Bakalářská práce

Přestavba křižovatky silnice I/45 (Dr. E. Beneše) s ul. Květnou a Zeyerovou v Bruntále

Redevelopment of the Intersection of Roads I/45 (Dr. E. Benese), Kvetna and Zeyereova Streets in Bruntal
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem přestavby křižovatky silnice I/45 ul. Doktora Edvarda Beneše s ul. Květnou a Zeyerovou v Bruntále na jiný typ křižovatky a to v podrobnostech odpovídající studii. Bakalářská práce v první části obsahuje popis stávajícího stavu, dopravní analýzu, analýzu dopravní nehodovosti a základní dopravně inženýrskými výpočty. Podkladem pro dopravní analýzu byl především vlastní …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with redevelopment of the intersection of roads I/45 (Dr. E. Benes), Kvetna and Zeyerova Streets in Bruntal to another type of intersection in the details corresponding to the study. The bachelor thesis in the first part contains a description of the current state, traffic analysis, analysis of traffic accidents and basic traffic engineering calculations. The basis for traffic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Václav Škvain

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby