Theses 

Srovnání možností ESRI ArcGIS a open source GIS v hydrologických analýzách DMT. – Bc. František LUKEŠ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. František LUKEŠ

Diplomová práce

Srovnání možností ESRI ArcGIS a open source GIS v hydrologických analýzách DMT.

Comparison of capabilities ESRI ArcGIS and open source GIS in hydrologic analysis of DMT.

Anotace: Práce srovnává možnosti zpracování digitálního modelu terénu v softwarech GIS. Pro srovnání jsou použity ESRI ArcGIS a open source GIS - GRASS GIS, SAGA GIS, QUANTUM GIS. Poslední z těchto open source pro hydrologické analýzy využívá moduly GRASS GIS. Je tedy pouze zmíněno grafické uživatelské rozhraní. Jako vstupní data pro analýzy jsou použity pouze DMT. Práce srovnává i možnosti interpolace DMT a jejich vhodnost užití pro hydrologické analýzy. Vytvoření DMT na základě interpolace programu ANUDEM, nejvhodnějšího pro hydrologické analýzy, je možné pouze v ArcGIS. Jsou srovnány 3 různé DMT. Různé jsou v metodě pořízení, rozlišení a datové velikosti. Jsou vybrány základní hydrologické analýzy dle dostupností modulů/extenzí v jednotlivých GIS softwarech. Také jsou vybrány základní morfometrické analýzy, které slouží jako vstupy do dalších analýz.Většina analýz je prezentována na povodí toku Mazák. Open source GIS se ukázaly jako velmi užitečné díky velkému množství nabízených hydrologických analýz a snadnou dostupnost těchto GIS.

Abstract: Thesis compares capabilities of processing digital terrain model in softwares of geographic information systems. There are compared ESRI ArcGIS and open source GIS ? GRASS GIS, SAGA GIS, QUANTUM GIS. Last of these named open source GIS uses GRAS GIS modules. It's only mentioned as graphical user interface. As input data to analyze are used only DTMs. Thesis compares also capabilities of DTM interpolation and its suitability for hydrologic analysis. Creation of DTM based on interpolation of program ANUDEM, the most suitable for hydrologic analysis, is possible only in ArcGIS. Three different DTMs are compared. They are different in method of acquisition, resolution and size of data. Basic hydrologic analysis are chosen according to availability of modules/extensions in single GIS software. There are also chosen basic morphometry analysis, which are used as input data in next analysis. Most of analysis are presented on catchment area of Mazak stream. Open source GIS appears to be very helpful, because of large volume of offered hydrologic analysis and easy availability of these GIS.

Klíčová slova: DMT, ESRI ArcGIS, GRASS GIS, SAGA GIS, hydrologické analýzy, Mazák

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2012
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

LUKEŠ, František. Srovnání možností ESRI ArcGIS a open source GIS v hydrologických analýzách DMT.. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:38, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz