Hanadi Abd Alrahman Ali Ananbeh

Disertační práce

Soil enzyme activities and microbial communities as bio indicators for soil recovery, health and quality in forest ecosystem in south Moravian region of the Czech Republic

Půdní enzymové aktivity a mikrobiálních komunit jako bioindikátorů pro obnova půdy, zdraví a kvalita v dubových lesích v jihomoravském regionu České republiky
Anotace:
Lesní ekosystém v Evropě je již mnoho desetiletí ovlivňován antropogenní činností. Pařezina neboli výmladkový les bylo nejčastěji používanou lesnickou praxí v Evropě a od počátku 20. století byly lesní porosty opuštěny nebo přeměněny na vysoké lesy. Obecně platí, že antropogenní činnosti včetně lesního hospodaření (zejména sklizeň biomasy) způsobují změny v chemických, biochemických a biologických …více
Abstract:
Forest ecosystem in Europe has been affected by the anthropogenic activities for many decades. Coppicing was the most commonly used forest management practice in Europe and the coppice forests were abandoned or converted into high forests from the beginning of 20th century. In general, anthropogenic activities including forest management (especially biomass harvesting) cause modifications in soil chemical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta