Mgr. Ivana Kolibová

Master's thesis

Citová vazba a osamělost u dárců v rámci projektu Ježíškova vnoučata

Attachment and loneliness of the givers within the project Ježíškova vnoučata
Abstract:
Diplomová práce se snaží popsat dárce v projektu Ježíškova vnoučata, který cílí na pomáhání starým lidem žijícím v domovech pro seniory. Studie se zabývá citovou vazbou, mírou osamělosti a spojitost s mírou angažovanosti u dárců v rámci projektu. Ten nabízí od pouhého dárcovství navázání přátelského vztahu se seniorem na bázi dobrovolnického setkávání. Tato studie, jíž se účastnilo 832 osob, poukázala …more
Abstract:
The diploma thesis tries to describe the givers in the project of Ježíškova vnoučata, which aims to help elderly people living in the homes for the elderly. The study deals with attachment, the level of loneliness, and the link with the level of the givers engagement within the project. It offers from the mere donation to make friendly relationship with the senior based on a volunteer meeting. This …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2019
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta