Jiří Vyoral

Master's thesis

Domov důchodců s rehabilitačním i kulturním zázemím, navazující na nově vzniklý park a revitalizované nábřeží řeky Svitavy

Retirement home with Rehabilitation and cultural backgrounds, related to the newly created park and revitalized waterfront river Svitavy, Brno-Obřany
Abstract:
Cílem diplomové práce je vytvoření projektu architektonické studie domova důchodců v Brně Obřanech, zahrnující i návrh řešení přilehlého okolního veřejného prostoru v blízkosti ostrova na řece Svitavě Projekt založen na konverzi bývalé přádelny a zbytku nevyužívaného areálu v Brně-Obřanech na domov důchodců s rehabilitačním zázemím, který bude navazovat na nově vzniklý park a revitalizované nábřeží …more
Abstract:
The aim of my thesis is to create a project architectural study of a retirement home in Brno Obřany, including proposals for solutions surrounding the adjacent public space near the island on the river Svitava The project is based on the conversion of the former mills and the rest of the unused area in Brno-Obřany at a retirement home with a rehabilitation facilities, which will follow the newly formed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: Klára Frolíková Palánová
  • Reader: Luděk Mazurek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava