Šárka Dondová

Bakalářská práce

Územní limity pro těžbu hnědého uhlí se zaměřením na mostecký region

Territorial limits for coal production focused on Most city region
Abstract:
Bakalářská práce má informativní charakter a je zpracovávána v období velmi bohatém na politické i sociální diskuse týkající se korekcí územně ekologických limitů. Práce komplexně popisuje obecnou problematiku prolomení územně ekologických limitů pro těžbu hnědého uhlí ve vybraných lokalitách severočeské hnědouhelné pánve od legislativních základů, přes rozbor a dílčí závěry ze Státní energetické koncepce …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Emil Fröhlich

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava