Bc. Jiří Černoch

Bachelor's thesis

Geologická stavba spodnopaleozoických klastik u Tasovic

Tectonics of the Lower Paleozoic clastic rocks near the Tasovice village
Abstract:
Studovaná lokalita – lom u Tasova – leží na styku dyjského granodioritu s devonskými klastiky. V lokalitě se také vyskytují lamprofyrové žíly. Devonské vrstvy jsou zvrásněné. Osa vrásy je subhorizontální a její směr odpovídá směru lamprofyrových žil, takže směry vrstev a žil lamprofyrů jsou stejné. Vrása vznikla v důsledku vleku vrstev podél zlomu. Granodiorit je zde přesunut přes bazální klastika …more
Abstract:
Studied area is near Tasov village. The quarry uncovers contact between Thaya granodiorite and the Devonian basal clastics with lamprophyre dikes. The Devonian beds are folded. Fold axis is sub-horizontal; its trend is parallel to the strike of lamprophyre dikes so strikes of beds and dikes are the same. Fold is result of drag deformation along a fault. Granodiorite is thrusted over the Devonian clastics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geology / Geology