Veronika Petřeková

Bakalářská práce

Hardware-In-the-Loop testovací stanoviště hlavních LED Matrix světlometů

Hardware-In-the-Loop Testbench for Led Matrix Headlights
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá teoretickou rešerší světlometů, LED Matrix a Ethernetové komunikace, popisem principů a prostředků pro konfiguraci a testování LED Matrix světlometů. Praktická část této práce se skládá z popisu testovacího stanoviště a jednotlivých komponent, realizací testovací rutiny jako podpůrné funkce pro testování. Dále provedení testování a následné analýzy výsledků vybraných testů …více
Abstract:
The bachelor thesis is about theoretical research of headlights, LED Matrix and Ethernet communications, a description of principles and tools for configuration and testing of LED Matrix headlights. The practical part of this thesis consists of a description of the test bench and individual components, the implementation of the test routine as a support function for testing. Thesis contains testing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2022
  • Vedoucí: Tomáš Mrověc
  • Oponent: Tomáš Klein

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava