Lukáš Richtár

Bachelor's thesis

Analýza použití netradičních zdrojů energií pro napájení měřicích jednotek

Analysis of Alternative Energy Sources for Power Supply of Measurement Units
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy netradičních a obnovitelných zdrojů elektrické energie pro napájení měřících jednotek. Mezi obnovitelné a netradiční zdroje energie lze zařadit biomasu, sluneční energii. Dalšími obnovitelnými zdroji elektrické energie jsou větrná a vodní energie, termoelektrické jevy, geotermální jevy nebo energie, kterou můžeme získávat například z vibrací lidského …more
Abstract:
This thesis deals with problems of an analysis of alternative and renewable energy sources of electric power for power supply of measurement units. Biomass and solar power belong between alternative and renewable energy sources. The other renewable sources of energy there are wind and water energy, thermoelectric phenomenas, geothermal phenomenas or the energy, which we can gain from vibration of human …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Radovan Hájovský
  • Reader: Jan Vaňuš

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy