Martin Konečný

Bakalářská práce

Rozbor rentability a pyramidový rozklad vybraných ukazatelů rentability podniku v hutnictví

Profitability and Pyramidal Analysis of Selected Ratios of a Company in the Metallurgy Sector
Anotace:
Bakalářská práce byla zaměřena na analýzu ukazatelů rentability a pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu. Pro pyramidové rozklady byly provedeny analýzy odchylek metodou logaritmickou a funkcionální. Celá práce byla rozdělena na tři části. V první části byly uvedeny metodologické postupy při provádění finanční analýzy. V druhé části byl popsán analyzovaný podnik. Třetí část byla zaměřena …více
Abstract:
Bachelor thesis was focused on the analysis of the profitability and pyramidal decomposition of return on equity. Pyramidal decompositions were performed using a logarithmic and functional analysis of deviations. The whole work was divided into three parts. In the first part were given the methodological procedures for the financial analysis. The second part describes the analyzed company. The third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Martina Borovcová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance