Petra Marešová

Bakalářská práce

Migrační objekty na pozemních komunikacích

Migration Objects on the Roads
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám zpracováním tématu „Migrační objekty na pozemních komunikacích“. Je zaměřena na migrační objekty typu nadchodu pro velké savce. Co je zapotřebí znát, aby byl objekt správně navrhnutý a také pohled geotechniky na takový nadchod. Jsou uvedeny i výpočtové metody, kterými počítáme s ohledem na technologii výstavby objektu. Přínos pro bakalářskou práci bude migrační objekt …více
Abstract:
In the thesis deals with the processing of the topic "Migration objects on the road." It focuses on migration objects overpass for large mammals. Along with the types of overpasses and writing about the draft migration object in terms of geotechnics. What you need to know that the subject is properly designed. I mentioned calculation methods, which we expect the technology of construction of the object …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Lukáš Ďuriš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava