Theses 

Dálková pásová doprava a její modernizace na SD, a. s. – Ladislav Nedvěd

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ladislav Nedvěd

Bakalářská práce

Dálková pásová doprava a její modernizace na SD, a. s.

Long - distance belt transport and its modernization to SD, a. s.

Anotace: V předložené práci je zpracován stručný popis modernizace dálkové pásové dopravy z technického a historického hlediska až po současnost. Práce se zabývá technicky realizovaným a ověřeným principem funkčnosti zařízení, z hlediska technické koncepce a náhrad zastaralých elektromechanických technologií za nové moderní. Celá modernizace je postupně vypracována a popsána se záměrem přinést nejenom podstatně vyšší energetickou účinnost používaných pohonných systémů řízených frekvenčními měniči, ale i bezpečnost a spolehlivost provozu dálkové pásové dopravy, unifikaci prvků řízení, standardizaci provedení, možnost individuálního zajištění jednotlivých pohonů (motorů) a v případě poruchy jednoho hlavního pohonu, možnost provozu dálkové pásové dopravy na omezený výkon. Tato práce se věnuje i základnímu technickému popisu a následnému řešení náhrad zastaralých technologií novými o několik generací modernějšími.

Abstract: The thesis presents a brief description of a long-distance belt conveying system modernisation - from technical and historical viewpoints. It deals with an implemented and proven principle of equipment functionality with regard to the technical concept and replacement of old electro-magnetic technologies with new modern technologies. The whole modernisation has been carried out and described with the intention to achieve significant increase of energy efficiency of the newly used conveying system based on frequency converters, significant increase of safety and reliability of the system operation, unification of controls, standardisation of design, ability to secure the individual drives (motors) separately, and, in case of one of the main drive’s failure, the ability to operate the system on limited performance. The thesis also presents a basic technical description and subsequent solution of replacing old technologies with new ones, surpassing them by several generations.

Klíčová slova: Dálková pásová doprava, pohon, frekvenční měnič, transport těženého nerostu.

Keywords: Long-distance belt transport, drive, frequency converter, transport of extracted mineral material.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Petr Urban
  • Oponent: Jan Vrána

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz