Daniela Lahutová

Bakalářská práce

Vliv přídavku MEŘO na teplotu vzplanutí a vznícení motorové nafty

The Influence of Rapeseed Oil Methyl Ester Addition on the Flash Temperature and Ignition Temperature of Diesel Fuel
Anotace:
Lahutová, D. Vliv přídavku MEŘO na teplotu vzplanutí a vznícení motorové nafty. VŠB – TUO, 2010Cílem bakalářská práce je zjistit, jaký vliv bude mít přídavek MEŘO na teplotu vzplanutí a vznícení motorové nafty. První část je věnována základním pojmům, legislativě a význam slova bionafta. Dále část práce charakterizuje fyzikálně chemické vlastnosti a požárně bezpečnostní parametry pro MEŘO a motorovou …více
Abstract:
Lahutová, D. FAME addition influence on flash point and auto-ignition temperature of diesel fuel. VŠB – TUO, 2010The aim of thesis is to determine, influence of the addition of FAME to the flash point and auto - ignition temperature of diesel fuel. The first part deals with basic concepts, legislation, and meaning of the word biodiesel. In next part are described the physicochemical properties and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Hana Věžníková
  • Oponent: Roman Dubový

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení