Ing. Jiří Duben

Bakalářská práce

Multimodální přeprava zboží mezi ČR a severomořskými přístavy s využitím Česko-saských přístavů s. r. o.

Multimodal transport of goods between the Czech Republic and seaports of the North Sea using the Czech-Saxon ports Ltd
Anotace:
Tato bakalářská práce zpočátku pojednává o historii nákladní dopravy v Děčíně a překladiště v Loubí. V další části práce je popis současné dopravní infrastruktury a zbožových proudů s vazbou na vnitrozemskou vodní cestu, řeku Labe. Následuje nákladová analýza multimodálních přeprav a nalezení příčin krizového stavu vodní dopravy na Labi.
Abstract:
At the beginning this bachelor thesis deal history of freight transport in Děčín and terminal in Loubí. In the next part is described actual transport infrastructure and commodity flows in relation to inland waterway, the Elbe. After that there is the analysis of cost in multimodal transport and results of finding reasons of distress in inland waterway transport on the Elbe.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Duben, Jiří. Multimodální přeprava zboží mezi ČR a severomořskými přístavy s využitím Česko-saských přístavů s. r. o.. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera