Patrik Kesely

Master's thesis

Objektivizace podkladů pro manažerské rozhodování provozu tažírny trub

Objectification of Data for Managerial Decision Making in Tube Drawing Mill Plant
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je vypočítat bod zvratu výroby přesných trubek a oblouků pro dvě varianty provozu. V teoretické části je popsána technologie tažírny a úpravny trub, technologický popis protlačování a úpravenské zpracování trubkových oblouků, náklady, kalkulace, výpočet krycího příspěvku a bodu zvratu. V praktické části je vypočítán krycí příspěvek a bod zvratu pro dvě varianty výroby …more
Abstract:
The subjekt of this Thesis is to calculate a break even point of production of precise tubes and tube arcs for two production options. In the theoretical section there are descriptions of a tube drawing technology, tube extrusion and neaten of tube arcs technology, expences, costs, contribution margin and break even point calculations. In the practical part there are contribution margine and break …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2015
  • Supervisor: Iveta Vozňáková
  • Reader: Libor Andruška

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava