Michal Kulišťák

Bachelor's thesis

Vylepšení současného stavu BOZP ve firmě na výrobu hřebíků se zaměřením na posouzení pracovník rizik

Improvement of current state of OSH in firm on production of nails with focus on assessment of occupational risks
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vylepšení současného stavu BOZP ve společnosti na výrobu hřebíků se zaměřením na posouzení pracovních rizik. První část práce popisuje právní úpravu týkající se BOZP a také charakteristiku společnosti. Druhá část je zaměřená na zhodnocení současného stavu BOZP ve společnosti. V další části práce nalezneme problematiku řízení rizik se zaměřením na posouzení rizik …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the improvement of the current condition of the occupational safety and health in the nail production company, with regard to the risk assessment. The first part of the thesis describes the legal regulations concerning OSH as well as the company's characteristics. The second part is aimed at assessing the current condition of occupational health and safety in the company …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Michaela Perďochová
  • Reader: Lenka Kissiková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů