Jana Hlavenková

Bachelor's thesis

Využití odpadního tepla z kompresoru

Utilization of Waste Heat from the Compressor
Abstract:
Hlavním tématem této bakalářské práce je problematika možností využití odpadního tepla z kompresorů. Práce obsahuje stručnou charakteristiku pojmů nízkopotenicální teplo a odpadní teplo a uvádí různé možnosti využití obou zdrojů tepla. Součástí práce je také rešerše na téma kompresorů, jejich funkce, rozdělení a využití včetně přehledu hlavních výrobců ve světě i v České republice. Práce se dále zabývá …more
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is the problem of using waste heat from compressors. The thesis contains a brief description of the terms low-temperature heat and waste heat and presents various possibilities of using both heat sources. The thesis also includes a research on the topic of different types of compressors, their function and utilization, including an overview of primary manufacturers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: Jaroslav Frantík
  • Reader: Jan Kielar

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava