Pavel Šubert

Diplomová práce

Návrh chladičů vzduchu pro vícestupňový pístový kompresor

Design of Air Cooler for Multistage Piston Compressor
Anotace:
V této diplomové práci je řešen návrh konstrukce a zapojení chladičů a dochlazovače pro třístupňový pístový kompresor. První, teoretická, část práce podává informace o pístových kompresorech a zahrnuje také studii o možnosti jejich chlazení. V další části je popsán kompresor, pro který je možno realizovat navrhovaný systém chlazení. Výpočetní část řeší velikosti teplosměnných ploch dvou chladičů a …více
Abstract:
The design and arrangement of coolers and aftercoolers for a three-stage piston compressor is solved in this diploma thesis. The first part of the thesis give us information conected with piston compressors and the cooling study is also included there. The compressor for realization of designed cooling system is described in the next part of this thesis. The size of heat exchange surfaces of two coolers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Tomáš Výtisk
  • Oponent: Jiří Míka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení