Theses 

Požadavky top managementu na změny v ošetřovatelské péči – Bc. Kateřina PŘIBYLOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina PŘIBYLOVÁ

Master's thesis

Požadavky top managementu na změny v ošetřovatelské péči

Requirements for changes in nursing care on the part of top management

Abstract: Ošetřovatelství v současnosti zaznamenává velký posun vpřed. Usiluje se o zavedení ošetřovatelského procesu jako pracovní metody. Mění se systém vzdělávání nelékařských pracovníků. Sestry zastoupené ve vrcholových manažerských funkcích by měly mít schopnost efektivně vést a řídit lidi ve stále se měnícím ošetřovatelském prostředí. Pro získání potřebných informací k dosažení vytyčených cílů byl použit kvantitativní výzkum. Pro kvantitativní výzkum byla použita metoda dotazování technikou dotazníku. Tyto dotazníky byly poslány top manažerům z řad sester a lékařů ve zdravotnických zařízení po celé české republice. Pro práci byly stanoveny tři cíle. 1.Zjistit jaké podmínky scházejí top manažerům pro zavedení změn do ošetřovatelské péče. 2. Zjistit názory top manažerů na systém poskytování ošetřovatelské péče. 3. Zjistit rozdíly v požadavcích sester manažerek a lékařů manažerů na metodu ošetřovatelského procesu. Na základě těchto cílů byly vytvořeny čtyři hypotézy. Hypotéza I. Reálné podmínky v praxi neumožňují top manažerům ve zdravotnictví zavádět změny do ošetřovatelské péče. Tato hypotéza byla potvrzena. Hypotéza II. Top manažeři nepožadují skupinovou ošetřovatelskou péči jako nutnou pro zavedení změn do ošetřovatelské péče. Tato hypotéza nebyla potvrzena. Hypotéza III. Zástupci sester v top managementu prosazují aplikaci ošetřovatelského procesu jako požadavek pro změny v ošetřovatelské péči. Tato hypotéza byla potvrzena. Hypotéza IV. Zástupci lékařů v top managementu neprosazují aplikaci ošetřovatelského procesu jako metodu práce sester. Tato hypotéza nebyla potvrzena. V souvislosti s výsledky této diplomové práce jsme se snažili nastínit možná řešení v problematice změn v ošetřovatelské péči. Top manažerům doporučujeme podněcovat kritické myšlení u zaměstnanců při práci v ošetřovatelském procesu. Je přínosné zlepšit komunikaci na úrovni managementu nemocnic, dále získávat zpětnou vazbu od podřízených ohledně celoživotního vzdělávání, zjišťovat efektivitu a potřeby ve vzdělávání zaměstnanců a umožnit jim účastnit se procesu zavádění změn. Školit funkční sestry v managementu změn. Zavádět program kontinuálního zvyšování kvality.

Abstract: Requirements for changes in nursing care on the part of top management Abstract At present, nursing care has been experiencing a great progress. Implementation of the nursing process as a working method has been striven for. The educational system for non-medical workers has been changing. Nurses holding top managerial posts should have competence to lead and manage people effectively in the ever changing nursing environment. To acquire information necessary for achievement of the set goals, a quantitative research was employed. Within the framework of the quantitative research, the questioning method using a questionnaire was selected. The questionnaires concerned were sent to top managers among nurses and doctors working in medical centres all over the Czech Republic. The thesis had three objectives defined. First, to discover what prerequisites top managers miss to be able to implement the changes concerned in the area of nursing care. Second, to discover top managers´ opinions on the system of nursing care provision. Third, to identify differences between requirements for the nursing process method on the part of top managers {--} nurses and top managers {--} doctors. Based on these objectives, four hypotheses were formulated. The hypothesis no. I: The current situation does not allow top managers operating in health service to implement changes in nursing care in practice. This hypothesis has been confirmed. The hypothesis no. 2: Top managers do not require group nursing care as a prerequisite for the implementation of nursing care changes. This hypothesis has not been confirmed. The hypothesis no. III: Representatives of nurses in managerial posts promote the nursing process application as a prerequisite for changes concerning nursing care. This hypothesis has been confirmed. The hypothesis no. IV: Representatives of medicine doctors in managerial posts do not promote the nursing process application as a method of nurses´ work. This hypothesis has not been confirmed. As far as the results of this diploma thesis are concerned, we were trying to outline possible solutions of the issues concerning changes in nursing care. Top managers are recommended to stimulate critical thinking in their employees in the course of work in the nursing process. It is beneficial to improve communication on the managerial level in hospitals, and in addition, to obtain feedback from subordinates with respect to continuing education, to identify effectiveness and needs relating to education on the part of employees and to enable them to participate in the process of the respective changes implementation. To train function nurses in such changes management. To implement a programme aiming at continual quality improvement.

Keywords: Hlavní sestra, Management změn, Ošetřovatelský management, Ošetřovatelský proces, Skupinová péče, Role sester

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 8. 2009
  • Accessible from:: 17. 8. 2009
  • Identifier: 10914

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 08. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 17. 8. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

PŘIBYLOVÁ, Kateřina. Požadavky top managementu na změny v ošetřovatelské péči. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Go to top | Current date and time: 24/3/2019 10:27, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz