Bc. Lenka Fišerová

Bakalářská práce

Možnosti paliativní péče s důrazem na smysl doprovázení umírajících a utváření životních postojů a hodnot

The opportunities of palliative care with emphasis on the sense of accompanying the dying and formation of life philosophy and values
Anotace:
Práce přibližuje oblast paliativní a hospicové péče, popisuje ji a její vývoj ve světě i v ČR a ukazuje také provoz hospice smysl doprovázení umírajících. Tyto oblasti jsou v práci obsaženy jak po stránce teoretické, tak i po stránce praktické. Je zde prezentován kvalitativní výzkum provedený formou rozhovorů s pracovníky, doprovázejícími blízkými i klienty Hospice Anežky České.
Abstract:
The thesis outlines the area of palliative and hospice care describing it and its development in the world and the Czech Republic and it also shows the running of a hospice and the meaning of accompanying the dying. These aspects are dealt with in the thesis both on their theoretical and practical levels. Qualitative research undertaken in the form of interviews with the staff, accompanying close relations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika