Kateřina Bodláková

Diplomová práce

Testování loga realitní kanceláře

Testing of Real Estate Company´s Logo
Anotace:
Diplomová práce se zabývá testováním loga realitní kanceláře. V diplomové práci je nejprve charakterizovaná společnost a její služby. Následně jsou popsána teoretická východiska značky a testování loga. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda veřejnost ve Frýdku-Místku logo poznává a jak na ni působí. Byl proveden výzkum metodou osobního dotazování. Na základě analýzy výsledků výzkumu byly navrženy …více
Abstract:
The thesis deals with testing the logo of the real estate agency. In diploma thesis is characteristic of company and its services. Subsequently, the theoretical basis of the brand and the logo testing are described. The aim of this thesis was to find out whether the public in Frýdek-Místek recognizes the logo and how it operates. Research was conducted using the method of personal interviewing. Based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: Šárka Velčovská
  • Oponent: Milena Lahutová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava