Bc. Veronika VÁŇOVÁ

Master's thesis

Soubor metodických listů pro technické vzdělávání na základní škole

The set of methodological sheets for technical education at the primary school
Abstract:
Ve své diplomové práci "Soubor metodických listů pro technické vzdělávání na základní škole" se zabývám náměty po pracovní vyučování. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První tři kapitoly v teoretické části jsou zaměřeny na popis jednotlivých pojmů týkajících se technické výchovy. Práce se zabývá kurikulárními dokumenty, přípravou učitele, tvořivostí a pojednává o metodách a formách …more
Abstract:
In my diploma thesis "The set of methodological sheets for technical education at the primary school" I deal with topics for the working classes. The work is divided into theoretical and practical part. The first three chapters of the theoretical part are focused on the description of particular terms related to technical education. The thesis deals with the curricula documents, preparation of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Petr Mach, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÁŇOVÁ, Veronika. Soubor metodických listů pro technické vzdělávání na základní škole. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/