Dominik Malý

Diplomová práce

Vícekriteriální rozhodování při výběru vhodného typu těžkého nákladního automobilu pro vybrané zákazníky

Methods of Multi-Criteria Decision for Selection the Type of Heavy Goods Vehicle for Selected Customers
Anotace:
DOMINIK MALÝ. Vícekriteriální rozhodování při výběru vhodného typu těžkého nákladního automobilu pro vybrané zákazníky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2015, 62 s. Diplomová práce. Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Diplomová práce se zabývá problematikou vícekriteriálního rozhodování. V teoretické části popisuje základní pojmy manažerského …více
Abstract:
DOMINIK MALÝ. Methods of Multi-Criteria Decision for Selection the Type of Heavy Goods Vehicle for Selected Customers. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2015, 62 p. Thesis, Supervisor: doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. This thesis deals with the problems of Multi-Criteria Decision. Theoretical section describes the base of manager …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ivana Olivková
  • Oponent: Jiří Kašpárek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie