Lukáš Neděla

Diplomová práce

Dimenzování brzdné jednotky s DC motorem napájeným z pulzního měniče s využitím programu Matlab-Simulink

Braking Unit Design with DC Motor Supply by Chopper Using Software Matlab-Simulink
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je dimenzování brzdné jednotky pro DC motor napájený z pulzního měniče včetně uvažování ztrát. V práci je uveden základní rozbor stejnosměrného motoru, pulzního měniče a dimenzování brzdné jednotky pro vybrané situace. V programu Matlab-Simulink byly vytvořeny matematické modely DC motoru, pulzního měniče a regulační struktury. V modelech DC motoru a pulzního měniče jsou …více
Abstract:
The subject of this thesis is the design of the braking unit with DC motor supply chopper with including considering losses. The work includes basic analysis of DC motor, chopper and dimensioning braking unit for the selected situation. In Matlab Simulink were created mathematical models of DC motor control, chopper and regulatory structures. In the models DC motor and chopper are included losses. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ivo Neborák
  • Oponent: Václav Sládeček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektronika