Ing. Stanislav Smelik

Bakalářská práce

Oprava chyb v katastru nemovitostí

Error correction in the land register
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popsat právní režim opravy chyb v katastru nemovitostí. Po krátké historické exkursi k dané problematice, je zaměřena pozornost na aktuální problémy jednotlivých chyb v katastrálním operátu v návaznosti na platné právní úpravy účinné od 1.1.2014. Podrobněji je rozvedeno téma k chybám v geometrickém a polohovém určení hranic pozemku vzniklých jak zřejmým omylem, tak nepřesností …více
Abstract:
The aim of this barchelor thesis is to describe the legal status of error correction in the cadastre. After a short historical overview on this issue, the attention is focused on current problems of individual errors in the cadastral survey in connection with the valid legislation active from January 1, 2014 . The theme is elaborated in detail for errors in the geometric and positional determination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem