Theses 

Vliv volnočasové organizace na dítě předškolního věku v environmentální oblasti Dítě a svět – Bc. Anna KOTLÁROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogika předškolního věku

Bc. Anna KOTLÁROVÁ

Diplomová práce

Vliv volnočasové organizace na dítě předškolního věku v environmentální oblasti Dítě a svět

Influence of leisure-time organization for preschool children in the environmental field Child and the World

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na vliv volnočasových organizací na znalosti o environmentální problematice u dětí předškolního věku. V teoretické části je práce rozdělená do pěti kapitol. První kapitola se zabývá vymezením pojmu volný čas, proměnami jeho pojetí v historii a dnes. Popisuje faktory ovlivňující výběr volnočasových aktivit, výsledky výzkumů možných způsobů jeho trávení i vliv volnočasových organizací na jeho skladbu. Druhá kapitola se zaměřuje na děti předškolního věku, seznamuje s psychologickými specifiky dané vývojové skupiny. Představuje faktory, které ovlivňují jejich volný čas i provedené výzkumy na dané téma. V další kapitole se práce zaměřuje na environmentální výchovu a její stručnou charakteristiku. Popisuje její cíle, metody a formy aplikace i její obsah. Čtvrtá kapitola podrobně prozkoumává začlenění environmentální výchovy do kurikula pro předškolní vzdělávání. Zaměřuje se na základní dokumenty na státní úrovni. Poslední teoretická část se zabývá volnočasovými organizacemi podporujícími environmentální edukaci. V praktické části se práce věnuje výzkumu provedenému u dětí předškolního věku navštěvujících mateřské školy běžného typu a u stejně starých dětí navštěvujících skautské družiny. Zkoumá rozdíly daných skupin ve znalostech o environmentální problematice.

Abstract: This thesis focuses on the influence of leisure-time organizations on knowledge about environmental issues in preschool children. The theoretical part of the work is divided into five chapters. The first chapter deals with the definition of the concept of leisure time, changes in its concept in history and today. It describes the factors influencing the selection of leisure activities, research results of possible ways how to spend leisure time and influence of leisure time organizations on its composition. The second chapter focuses on preschool children, presents the specifics of the psychological development of this group. It presents the factors that influence children's free time and conducted research on the topic. The next chapter focuses on environmental education and its brief characteristics. It describes its objectives, methods and forms of application and its content. The fourth chapter explores in detail the integration of environmental education into the curriculum for preschool education. It focuses on fundamental documents at the state level. The last theoretical part deals with leisure organizations promoting environmental education. The practical part is dedicated to the research carried out among preschool children attending kindergarten of conventional type and among the same age children attending scout groups. It examines the differences of the groups in knowledge about environmental issues.

Klíčová slova: Volný čas, environmentální edukace, předškolní věk, volnočasové organizace, kurikulum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40113 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOTLÁROVÁ, Anna. Vliv volnočasové organizace na dítě předškolního věku v environmentální oblasti Dítě a svět. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 15:43, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz