Theses 

Vývoj a struktura dopravní nehodovosti na okrese Prachatice způsobený abúzem alkoholu – Luděk VEBER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Luděk VEBER

Bakalářská práce

Vývoj a struktura dopravní nehodovosti na okrese Prachatice způsobený abúzem alkoholu

Progress and structure of motor vehicle accident frequency in the region of Prachatice caused by alcohol abuse

Anotace: Práce je zaměřena na problematiku dopravní nehodovosti způsobené abúzem alkoholu na okrese Prachatice za období 1996 {--} 2006. Cílem práce je provést analýzu dostupných policejních statistik jak Policejního prezídia České republiky, tak i Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru vnější služby, Dopravního inspektorátu v Prachaticích. V úvodní části této práce je provedena charakteristika alkoholu, jeho metabolismus v lidském organismu a následné jeho odbourávání a vylučování. Dále je popsána závislost na alkoholu a zdravotní dopady při jeho nadměrném požívání. Při řízení motorového nebo nemotorového vozidla pod vlivem alkoholických nápojů se řidič dopouští protiprávního jednání. V práci je rozebrána aktuální právní legislativa týkající se řízení vozidla pod vlivem alkoholických nápojů. Na základě zpracovaných statistických údajů byl proveden rozbor a vývoj dopravní nehodovosti způsobené abúzem alkoholu v období 1996-2006, dále rozbor struktury dopravní nehodovosti způsobené abúzem alkoholu v období 1996-2006 dle věku pachatelů, typu nehod a trestního stíhání. Ze zjištěných statistických údajů byly vypracovány grafy a tabulky pro další porovnávání. V práci bylo vypracováno celkem 22 grafů a stejný počet tabulek, kdy na základě těchto shromážděných statistických údajů pak byla provedena analýza dopravní nehodovosti na okrese Prachatice v období 1996-2006. Jednou z hlavních otázek analyzovaných v této práci je neuspokojivé a společensky velmi nebezpečné chování řidičů motorových vozidel, kteří usedají za řízení svých vozidel pod vlivem alkoholických nápojů a tím bezprostředně ohrožují životy a zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

Abstract: The thesis focuses on the rate of road accidents resulting from alcohol abuse in the district of Prachatice in the period from 1996 to 2006. The objective of the thesis is to analyse available police statistical data of the Police Presidium of the Czech Republic, as well as the South Bohemian Regional Police Directorate, the Regional Department for External Service, and the Road Traffic Inspectorate in Prachatice. The initial part of the thesis defines the characteristics of alcohol, its metabolism in the human body and its subsequent degradation and elimination. Furthermore, it provides a description of alcohol dependence and the impacts on health arising from excessive alcohol consumption. When driving a motor or non-motor vehicle under the influence of alcoholic beverages, the driver commits an unlawful action. The thesis reviews current legislation associated with driving vehicles under the influence of alcoholic beverages. Based on processed statistical data, an analysis of the development of the rate of road accidents caused by alcohol abuse in the period 1996 {--} 2006 was made, as well as an analysis of the structure of road accidents resulting from alcohol abuse in the same period according to the age of the offenders, accident types, and criminal prosecution. The ascertained statistical data served as a basis for diagrams and tables used for further comparison. In total, the thesis contains 22 diagrams and the same number of tables. Whereas the statistical data gathered in this manner were deployed as basic data for an analysis of the road accident rate in the district of Prachatice in the period from 1996 to 2006. One of the main issues examined by the thesis is the unsatisfactory and the socially dangerous conduct of motor vehicle drivers who drive their vehicles under the influence of alcoholic beverage and thereby, pose an imminent threat to the lives and health of other road traffic participants.

Klíčová slova: Alkohol, řidič motorového vozidla, Policie České republiky, dopravní nehoda, přestupek, trestný čin

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2009
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2009
  • Identifikátor: 12904

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: PaedDr. Jaroslav Pangl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 07. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

VEBER, Luděk. Vývoj a struktura dopravní nehodovosti na okrese Prachatice způsobený abúzem alkoholu. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:40, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz