Theses 

Vybrané osobnostní charakteristiky a přesvědčení ovlivňující orální zdraví a zdraví podporující chování v oblasti stomatologické prevence – Mgr. Barbara Marešová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Barbara Marešová

Master's thesis

Vybrané osobnostní charakteristiky a přesvědčení ovlivňující orální zdraví a zdraví podporující chování v oblasti stomatologické prevence

Selected personality traits and beliefs influencing oral health and health protective behaviour in dental prevention

Abstract: Cílem této práce je prozkoumat vliv vybraných osobnostních charakteristik a přesvědčení na orální zdraví a stomatologickou prevenci jednotlivců. Zaměřujeme se především na koncept dentálního místa kontroly, vnímanou vlastní účinnost, extraverzi, neuroticismus a dentální úzkost. Mimo dotazníku vlastní konstrukce, zaměřeného na orální zdraví a zdraví podporující chování v oblasti stomatologické prevence, jsme použili Dotazník obecné vlastní efektivity, do češtiny přeloženou Dental Health Locus of Control Scale a Eysenckův osobnostní dotazník EPQ-R ve zkrácené verzi. Pomocí shlukové analýzy jsme nalezli dva protikladné osobnostní typy a popsali pět specifických technik čištění zubů. Podařilo se nám mezi zkoumanými proměnnými nalézt některé významné vztahy potvrzující výsledky zahraničních výzkumů a některé vztahy nové, které je potřeba podrobit dalšímu zkoumání.

Abstract: The purpose of this thesis is to explore the influence of chosen personality characteristics and beliefs on oral health and dental prevention of the individuals. We focus especially on the concept of dental health locus of control, self-efficacy, extraversion, neuroticism and dental anxiety. For the purpose of this study we designed the questionnaire, which is oriented to oral health and health protective behaviour in dental prevention. Besides we used the General Self-efficacy Scale, the Dental Health Locus of Control Scale translated to Czech language and the Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-R) in shortened version. We found two different personality types and described five specific techniques of tooth brushing using the two-step cluster analysis. Within the explored variables we found some significant relations, that confirm the results of some foreign researches, and some new relations, that are needed to be explored further.

Keywords: orální zdraví, stomatologická prevence, zdraví podporující chování, dentální místo kontroly, dentální úzkost, neuroticismus, extraverze, vnímaná vlastní účinnost, oral health, dental prevention, health protective behaviour, dental health locus of control, dental anxiety, neuroticism, extraversion, self-efficacy

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 16:05, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz