Marilyn Molnárová

Bakalářská práce

Analýza rentability a likvidity vybraného podniku v sekci výroba plastových a pryžových výrobků

Analysis of Profitability and Liquidity of a Chosen Company in the Plastic and Rubber Production Section
Anotace:
Práce je zaměřena na finanční analýzu a jejím cílem je zhodnotit a posoudit finanční situaci podniku CZECH PLASTIC PRODUCTION, s.r.o. z hlediska rentability a likvidity a zjištěné výsledky porovnat s oborovými ukazateli. Analýza je prováděna na základě poměrových ukazatelů, pro jejichž výpočty jsou čerpána data z účetních výkazů společnosti z let 2011-2015. Práce je rozdělena na úvod, závěr a další …více
Abstract:
The work is focused on financial analysis and its aim is to evaluate and review the financial situation of CZECH PLASTIC PRODUCTION, s.r.o. in terms of profitability and liquidity and compare the results with industry indicators. The analysis is carried out based on financial ratios, the data were drawn from the company's financial statements for years 2011-2015. The thesis is divided into the introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Dana Dluhošová
  • Oponent: Andrea Kolková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava