Patrik Koch

Bakalářská práce

Využití simulačních nástrojů pro podporu tvorby aplikací pro programovatelné automaty

Simulation Tools in Design of Control Applications for Programmable Controllers
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím simulačních nástrojů v průmyslové automatizaci. Hlavním úkolem bylo vytvořit simulační modely, včetně jejich řídicí aplikace, pro šest pracovišť nacházejících se v laboratoři programovatelných automatů. Všechny simulační modely byly zhotoveny pomocí simulačního nástroje SIMIT 9 ve verzi Ultimate. Řídicí aplikace byly vytvořeny v programovacím prostředí TIA Portal …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the utilization of simulation tools in industrial automation. The main task was to create simulation models, including their control applications, for six workplaces in the laboratory of programmable automata. All simulation models were made by using SIMIT 9 simulation tool in version Ultimate. Control Applications were created in the TIA Portal V13 programming environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Jiří Koziorek
  • Oponent: Jiří Kocián

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava