Theses 

Náhradní rodinná péče v Klokánku očima zdejších pracovníků – Bc. et Bc. Kateřina Ištvanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. et Bc. Kateřina Ištvanová

Bakalářská práce

Náhradní rodinná péče v Klokánku očima zdejších pracovníků

Substitute family care in Klokánek through the eyes of local workers

Anotace: Tato práce se zaměřuje na pohled, který mají zaměstnanci Klokánku na život v této organizaci. Teoretická část obsahuje dvě kapitoly. V první kapitole se zabývám dítětem a jeho rodinou. Charakterizuji jednotlivá vývojová období, zaměřuji se na problémy, které se v nich mohou vyskytovat, a také popisuji základní potřeby dítěte. Dále se zabývám rodinou, jejími funkcemi a funkčností. Druhá kapitola je věnována systému náhradní výchovné péče u nás. Vymezuji pojmy institucionální výchova a náhradní rodinná péče. Podrobněji se zaměřuji na zařízení okamžité pomoci FOD Klokánek. Třetí kapitola obsahuje výzkumné šetření. Snažím se zjistit, jaký mají „tety“ v Klokánku pohled na tamější život. Jednotlivé dílčí otázky výzkumu interpretuji doslovnými citacemi, což dodává odpovědím na autentičnosti a podtrhuje hledisko „pohledu zaměstnanců“. Tuto část jsem zpracovala za pomoci kvalitativního přístupu. Cílem mé práce je zjistit, jaký mají „tety“ pohled, představy a názory na svoji práci v Klokánku. Tato práce by měla upozornit na problémy a dilemata, se kterými se pracovníci setkávají.

Abstract: The thesis focuses on Klokánek employees‘ view of their life in this organization. Theoretical part consists of two chapters. First chapter deals with the concept of a child and his family. It describes individual developmental periods, focuses on issues that might occur and covers elementary needs of a child. Next I deal with family, its function and functionality. Second chapter is dedicated to substitute care system in the Czech Republic. I define the terms institutional care and foster care. I go in more detail about institution for children who needs immediate help - FOD Klokánek. The third chapter contains research. I try to determine how do Klokanek’s employees view their life there. Each individual sub-questions are interpreted by literal quotes, which provides a certain level of authenticity and highlights the aspect of „employee’s view“. This chapter uses qualitative approach. The third chapter contains research. The aim of my work is to determine the view, ideas and opinions that employees of Klokánek have on their life there. This work should also point out problems and dillemas, which the employees have to face everyday.

Klíčová slova: vývojová období dítěte spjatá s problémy v těchto obdobích, rodina, funkce a funkčnost rodiny, ústavní výchova, náhradní rodinná péče, klokánek, názory, představy, child developmental periods associated with problems in these periods, family, family function and functionality, institutional care, substitute care, opinions, ideas

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 00:15, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz