Hana AUTERSKÁ, DiS.

Bakalářská práce

Techniky marketingového výzkumu

The marketing research techniques
Anotace:
Za cíl bakalářské práce jsem si zvolila popsat jednotlivé techniky marketingového výzkumu, sestavení dotazníku, vyhodnocení a interpretaci jeho výsledků. Bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou částí: na část teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsem si stanovila dvě hypotézy, které v praktické části potvrdím či vyvrátím. V teoretické části se věnuji popisu čtyř rozsáhlých kapitol. V …více
Abstract:
As objective of my thesis I have chosen to describe a different techniques of marketing research, composition of questionnaire, evaluation and interpretation of it is outcomes. I classified my thesis into two parts: theoretical and practical. In the introduction of theoretical part I determinate two hypothesis, which will be confirmed or refuted in the practical part. The theoretical part contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Iva Tichá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AUTERSKÁ, Hana. Techniky marketingového výzkumu. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management