Theses 

Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti v České republice – Bc. Hana Boháčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana Boháčová

Diplomová práce

Faktory ovlivňující míru nezaměstnanosti v České republice

Factors influensing unemployment in the Czech Republic

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na identifikaci faktorů, které mají vliv na míru nezaměstnanosti České republiky. Literární přehled slouží k uvedení do dané problematiky. Na jeho základě jsou vymezeny ekonomické proměnné, které dle teorie, mají významný vliv na hodnoty míry nezaměstnanosti. Následně tyto faktory vstupují jako nezávislé časové řady do vícerozměrného regresního modelu, prostřednictvím kterého je ověřována jejich statistická významnost vzhledem k závislé proměnné - mírě nezaměstnanosti. Na základě získaných výsledků jsou naznačeny doporučení pro hospodářskou politiku, které by měly podporovat růst zaměstnanosti. Závěr vlastní práce je věnovaný predikci budoucího vývoje míry nezaměstnanosti.

Abstract: This thesis is focused on the identification of factors affecting the unemployment rate of the Czech Republic. Literature discribe issues of unemployment rate and define economic variables which, in the theory, have a significant impact on the values of the unemployment rate. These factors are entering as independent time series into a multidimensional regression model, which verifies statistical significance of these factors due to dependent variable - the unemployment rate. Based on the obtained results recommendations were said for the economic policy, which should support employment growth. In the conclusion there is prediction of the future development of the unemployment rate.

Abstract: Diplomová práca je zameraná na identifikáciu faktorov majúcich vplyv na mieru nezamestnanosti Českej republiky. Literárny prehľad slúži na uvedenie do danej problematiky. Na jeho základe sú vymedzené ekonomické premenné, ktoré, podľa teórie, majú významný vplyv na hodnoty miery nezamestnanosti. Následne tieto faktory vstupujú ako nezávislé časové rady do viacrozmerného regresného modelu, prostredníctvom ktorého je overovaná ich štatistická významnosť vzhľadom z závislej premennej - miere nezamestnanosti. Na základe získaných výsledkov sú naznačené odporúčania pre hospodársku politiku, ktoré by mali podporovať rast zamestnanosti. V záver vlastnej práce je venovaný predikcii budúceho vývoja miery nezamestnanosti.

Klíčová slova: vícerozměrná regresní analýza, politika zaměstnanosti, nezaměstnanost

Keywords: multidimensional regressive analysis, unemployment, employment policy

Klíčová slova: viacrozmerná regresná analýza, politika zamestnanosti, nezamestnanosť

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Šácha, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48341 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz