Bc. Anna Jírová

Bakalářská práce

Systém soukromého práva – občanské právo a obchodní právo – historický vývoj, současný stav, vzájemné vztahy, NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.) jako obecný kodex

System of Private Law - Cicil Law and Commercial Law - Historical Development, Current Status, Relationships, The New Civil Code of Law ( Law num. 89/2012 Col.) as General Codex
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem práva občanského a obchodního od jejich vzniku do dnešní doby. Z důvodu rozsáhlého názvu práce jsem se rozhodla práci zúžit pouze na právnické osoby a korporace se zaměřením na společnost s ručením omezeným. Cílem mé práce je seznámení s historií těchto právních odvětví a porovnání se současnou dobou, kdy se na konci kapitoly zaměřím na společnost s ručením omezeným …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with development of civil and commercial law from the their beginning to the present day. Due of a large name of thesis I decided this thesis aimed on legal persons and corporations with focus on limited liability company. The aim of my bachelor’s thesis is getting to know history of these legal branches and comparison with the present time, when at the end of the chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Libor Čihák
  • Oponent: prof. JUDr. Karel Marek, CSc., JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní