Bc. Anna Jírová

Bachelor's thesis

Systém soukromého práva – občanské právo a obchodní právo – historický vývoj, současný stav, vzájemné vztahy, NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.) jako obecný kodex

System of Private Law - Cicil Law and Commercial Law - Historical Development, Current Status, Relationships, The New Civil Code of Law ( Law num. 89/2012 Col.) as General Codex
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem práva občanského a obchodního od jejich vzniku do dnešní doby. Z důvodu rozsáhlého názvu práce jsem se rozhodla práci zúžit pouze na právnické osoby a korporace se zaměřením na společnost s ručením omezeným. Cílem mé práce je seznámení s historií těchto právních odvětví a porovnání se současnou dobou, kdy se na konci kapitoly zaměřím na společnost s ručením omezeným …more
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with development of civil and commercial law from the their beginning to the present day. Due of a large name of thesis I decided this thesis aimed on legal persons and corporations with focus on limited liability company. The aim of my bachelor’s thesis is getting to know history of these legal branches and comparison with the present time, when at the end of the chapters …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: JUDr. Libor Čihák
  • Reader: prof. JUDr. Karel Marek, CSc., JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní