Theses 

Analýza konkurenceschopnosti bezpečnostní agentury – Gabriela Žáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku

Gabriela Žáková

Bakalářská práce

Analýza konkurenceschopnosti bezpečnostní agentury

Competitiveness Analysis of a Security Agency

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti bezpečnostní agentury. Ke zhodnocení konkurenceschopnosti bylo využito PEST analýzy, Porterova modelu 5ti konkurenčních sil, finanční analýzy a SWOT analýzy. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska související s tématem, druhou část tvoří představení zkoumané bezpečnostní agentury a analýza získaných dat. Z výsledků analýz byly zjištěny problémové oblasti, je provedeno zhodnocení a jsou navržena doporučení, která by mohla vést ke zvýšení konkurenceschopnosti zkoumané bezpečnostní agentury.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the analysis of competitiveness of a security agency. PEST analysis, Porter's 5 competitive forces, financial analysis and SWOT analysis were used to assess competitiveness. In the first part of the thesis, the theoretical starting points related to the topic are defined. The second part consist of the presentation of the investigated security agency and the analysis of the aquired data. The results of the analysis identified problematic areas. Assessments were then made and recommendations proposed that could lead to increased competitiveness of the security agency being investigated.

Klíčová slova: Konkurenceschopnost, konkurence, společnost, PEST analýza, Porterův model 5ti konkurenčních sil, finanční analýzy, SWOT analýza.

Keywords: Competitiveness, competition, society, PEST analysis, Porter model of 5 competitive forces, financial analysis, SWOT analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Pavlína Křibíková
  • Oponent: Lenka Chlebowczyková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:48, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz