Theses 

Analýza konkurenceschopnosti bezpečnostní agentury – Gabriela Žáková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku

Gabriela Žáková

Bachelor's thesis

Analýza konkurenceschopnosti bezpečnostní agentury

Competitiveness Analysis of a Security Agency

Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti bezpečnostní agentury. Ke zhodnocení konkurenceschopnosti bylo využito PEST analýzy, Porterova modelu 5ti konkurenčních sil, finanční analýzy a SWOT analýzy. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska související s tématem, druhou část tvoří představení zkoumané bezpečnostní agentury a analýza získaných dat. Z výsledků analýz byly zjištěny problémové oblasti, je provedeno zhodnocení a jsou navržena doporučení, která by mohla vést ke zvýšení konkurenceschopnosti zkoumané bezpečnostní agentury.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the analysis of competitiveness of a security agency. PEST analysis, Porter's 5 competitive forces, financial analysis and SWOT analysis were used to assess competitiveness. In the first part of the thesis, the theoretical starting points related to the topic are defined. The second part consist of the presentation of the investigated security agency and the analysis of the aquired data. The results of the analysis identified problematic areas. Assessments were then made and recommendations proposed that could lead to increased competitiveness of the security agency being investigated.

Keywords: Konkurenceschopnost, konkurence, společnost, PEST analýza, Porterův model 5ti konkurenčních sil, finanční analýzy, SWOT analýza.

Keywords: Competitiveness, competition, society, PEST analysis, Porter model of 5 competitive forces, financial analysis, SWOT analysis.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Pavlína Křibíková
  • Reader: Lenka Chlebowczyková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 04:24, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz