Vojtěch Černý

Bakalářská práce

Návrh železobetonové konstrukce budovy školícího střediska

Design of reinforced concrete structure of the vocational training centre building
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je návrh železobetonových monolitických stropních konstrukcí, svislých zděných stěnových konstrukcí a deskového železobetonového schodiště. Cílem práce je zpracovat model konstrukce v softwaru na bázi metody konečných prvků a staticky navrhnout a posoudit tyto hlavní nosné prvky konstrukce pro mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle platných norem pro navrhování …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the design of reinforced concrete monolithic ceiling structures, vertical masonry wall structures and reinforced concrete staircase slab. The aim is to elaborate model of construction in finite element method based software and design and evaluate main load bearing elements of the structure for ultimate limit state and serviceability limit state according to valid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Pavlína Matečková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava